Made in China. Lost small cars of the 1990s.

€59,00

Describes small cars made at the late 1980s-early 1990s which have disappeared after the government initiated vehicle approval at the late 1990s.

Second edition, June 2015. Latest update, July 2020.

Included Cars (by make):
Anhui Province: Anda'er, Longshan, Feihu, Xiyate, Tongbao, Chery, Wei'er
Beijing Municipality: Hualiu, Changsheng, Xima, Zhonglian, Beifan, Soloman
Chongqing Municipality: Lingyang, Lifan, Yimin
Guangdong Province: Lingtong, Guangtong, Xiao Fuxing, Zhonghua, Baiyun, Zihao
Guangxi Region: Disai, Wuling
Guizhou Province: Yunma
Hainan Province: Dongying, Hainan, Xiao Jingui
Hebei Province: Tianma, Xinkai, Tiantong, Xiangyang
Heilongjiang Province: Songhuajiang, Sanyan, Dongfanghong, Yituo
Henan Province: Aoshen, Lingkong, Changjian, Xinxiang, Shaolin
Hubei Province: Dongfeng, Wugong, Junma, Wanshan
Hunan Province: Jiangnan, Jiandun
Jiangsu Province: Qiguan, Xiao Songshu, Jiuzhou, Xugong, Dama
Jiangxi Province: Fuqi, Ganzhong
Jilin Province: Jiangbei, Meilu, Jilin
Liaoning Province: Tielong
Shaanxi Province: Qinxing, Qinchuan
Shandong Province: Dongfeng, Xinxing, Lubin
Shanxi Province: Shenjian
Sichuan Province: Yemingzhu, Yema, Zhongshan, Jiabao
Tianjin Municipality: Sanfeng, Hudi
Zhejiang Province: Huanying

480 black and white pictures!
soft cover, spiral bound